Muutostyön pilarit

Muutostyön pilarit – mallin esite
Muutostyön Pilarit – malli on suunnattu asiakkaan elämäntilanteen muutokseen pyrkivään työskentelyyn. Mallin teoreettinen kehys on Juha Siitosen hahmottelemassa voimaantumisen teoriassa ja dialogisuudessa. Teoreettisessa pohjassa on yhteys myös Motivoiviin menetelmiin, sekä systeemiseen ajatteluun.

Syrjäytymiseen johtaa harvoin vain joku yksittäinen asia. Kyse on enemmänkin usealla alueella tapahtuvasta hyvinvointiriskien kasautumisesta. Tämän vuoksi Muutostyön Pilarit – mallissa asiakkaan elämäntilannetta käsitellään kokonaisvaltaisesti, 9-10 näkökulmasta käsin. Käsiteltävät aiheet ovat: Päihteet & pelaaminen, Oma aika, Perhe, Talous, Laki & moraali, Ihmissuhteet, Hyvinvointi, Parisuhde, ja Työ & Koulutus. Uutena tulokulmana keväällä 2018 mukaan on otettu Toimintakyky (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kognitiivinen). Asiakaskohtaisesti mukaan voidaan tarvittaessa ottaa jokin muukin erityistä huomiota tarvitseva aihe, kuten esimerkiksi arjen- ja elämänhallintataidot tai itsenäinen asuminen. Koulutukseen osallistuvat saavat jokaista aihetta varten omat kartoitusvälineet.

Muutostyöskentelyssä keskiöön valitaan aihe, jonka näkökulmasta tilannetta halutaan vahvimmin tarkastella. (Hyvinvoinnin merkitys ihmisen arkeen on niin merkittävä, että se sopii luontevasti keskiöön aina, yksilövalmennuksessa keskiöön sopii myös työ ja koulutus, aikuissosiaalityössä talous, päihdetyössä päihteet jne.) Työskentelyn aikana tehdään näkyväksi muiden teemojen vaikutuksia tähän ydinteemaan ja ydinteeman vaikutuksia puolestaan muihin teemoihin. Kokonaisvaltainen tarkastelutapa mahdollistaa moninaisesti mahdollisten syrjäytymistä tuottavien tai ylläpitävien tekijöiden esiin tulemisen.

Työskentelyn aikana asiakkaalla on aktiivinen rooli tiedontuottajana. Samalla hänelle itselleenkin selkeytyy kuinka eri tekijät vaikuttavat toisiinsa ja hänen elämäntilanteeseensa. Tavoitteena on asiakkaan voimaantuminen havaitsemaan itse muutostarpeita, sillä itse määriteltyihin muutostarpeisiin sitoutuminen on vahvempaa.

Havaitut muutostarpeet kirjataan Muutostyön Pilarit -mallin työkirjaan ja sovitaan, kuinka niihin ryhdytään tavoittelemaan muutosta. Onnistumista tuetaan ja vastoinkäymisiin varaudutaan pohtimalla ja kirjaamalla etukäteen muutosta edistäviä ja estäviä tekijöitä. Lisäksi kartoitetaan ja kirjataan mahdollisesti tarvittavat palvelut. Asiakasta tuetaan ensisijaisesti itse hakemaan oikeanlaista apua peruspalveluista. Työntekijä voi kuitenkin tarvittaessa toimia apuna eri tahojen kanssa asioitaessa.

Koulutuksessa kerrotaan myös kuinka saatuja välineitä on mahdollista soveltaa omassa työsään. Esimerkiksi asiakkaan tilanteen ja mahdollisista tuen- ja palvelujen tarpeen selvittämiseen voidaan käyttää ainoastaan aihekohtaisia työvälineitä ilman muutostyöskentelyä ja työkirjaa.

Muutostyön Pilarit – malli soveltuu laaja-alaisesti syrjäytymisriskissä olevan asiakkaan elämäntilanteen muutokseen pyrkivään työskentelyyn, kun kun tarkastelun ydinteemaksi voidaan ottaa asiakaskohtaisesti hänen tilannettaan vahvimmin ohjaava aihe. Malli sopii hyvin käytettäväksi myös tilanteessa, jossa halutaan selventää riskikäyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä. Koulutukseen on osallistunut ammattilaisia aikuissosiaalityöstä, sosiaalisen kuntoutuksen toimijoita, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajia, etsiviä nuorisotyöntekijöitä, työpajaohjaajia, yksilövalmentajia, perhetyöntekijöitä, jälkihuollon työntekijöitä, asumisohjaajia, päihdetyön toimijoita…..

Kommentointi on suljettu.


Takaisin Etusivulle | Sivun alkuun